Wolne stanowiska pozaetatowe

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art.. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(
RODO) informuję, że:

 

 • Administratorem Danych Osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie z siedzibą przy ulicy Okrzei 11, telefon 47 8133 216
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie – e-mail: iod.krasnystaw@lu.policja.gov.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej lub ustawy
  o pracownikach urzędów państwowych, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po upływie terminu składania ofert na wybrane stanowisko, a następnie zostaną niszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych
  w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
  w wybranym procesie rekrutacji.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6ust.1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art.6 ust.1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust.. 1lit. a RODO oraz art. 9ust. 2lit.. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (między innymi imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Metryczka

Data publikacji : 23.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
do góry