Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

 
W Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:  
 
  • przez Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie lub Jego Zastępcę w poniedziałki, w godzinach 14:00 – 17:00
  • w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30 również przez wyznaczonych pracowników.

Przypominamy, że skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie

można nadal składać:

faksem na numer 47 8133 236,

pocztą internetową na adres e-mailowy: kppkrasnystaw@lu.policja.gov.pl,

zwykłą pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

ulica Okrzei 11

22-300 Krasnystaw

          
        W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., pozycja 735), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dziennik Ustaw. z 2002 r. Numer 5, pozycja 46).
 
       W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ustęp 1w/wym. rozporządzenia).

 
        Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.
 
        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ustęp 2 w/wym. rozporządzenia). 
 
        Zgodnie z § 3 artkuł 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cytuję: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.
 

Niezbędne informacje dla skarżącego

Artykuł 225 § kodeks postępowania administracyjnego przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cytuję. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Ważne:

"Granice tej ochrony wyznacz zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku ztym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie  skargi lub wnioski narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z artykuł 234 kodeksu karnego. 

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

telefon: 0-22 5517760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 5517 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ulica Chmielna 54/57,

80 -748 Gdańsk

telefon sekretariat (+ 48) 587647302

faks (+ 48) 587647303

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 587647306

poniedziałek w godzinach od 10.00 do 17.00, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ulica Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 7286800

faks (+ 48 32) 7286823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ulica Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

telefon sekretariat (+ 48) 713469115

faks (+ 48) 713434325

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 713469100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00, środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki:

Strona główna RPO www.rpo.gov.pl

·         http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2009
Data modyfikacji : 04.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba modyfikująca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
do góry