Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, pozycja 735),

 

  • Instrukcja kancelaryjna, stanowiąca załącznik do Decyzji nr 231/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych,

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą faksu (47 811 1698). Przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne - właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji pod numer telefonu 47 8133 216.

email sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie: sekretariat.kppkrasnystaw@lu.policja.gov.pl

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie
telefon całodobowo 47 8133 210,
telefon alarmowy  112.

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2009
Data modyfikacji : 13.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Chuszcza
Osoba modyfikująca informację:
starszy sierżant Anna Chuszcza
do góry