Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor ochrony danych w Komendzie Powiatowej w Krasnymstawie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie, z siedzibą przy ulicy Okrzei 11,
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie  telefon 47 8133 210 – e-mail: iod.krasnystaw@lu.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)  wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.. 1 lit.. c RODO), w szczególności:

 • wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,
 • w zakresie realizacji zadań pracodawcy,
 • realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;
 • do celów archiwalnych i statystycznych; 

b)  wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust.. 1 lit.. e RODO);

c)  ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, na przykład do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof (art. 6 ust. 1 lit.. d RODO);

d)  wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit.. b RODO).

4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

5.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych, na zasadach określonych w art.. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

b)  sprostowania danych, na zasadach określonych w art.. 16 RODO;

c)  usunięcia danych, na zasadach określonych w art.. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W  pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

d)  ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w art.. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

e)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w art.. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6.  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.  Administrator  przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Ograniczenia stosowania RODO:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art.. 22b ust.. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach ogranicza się stosowanie RODO:

 • art.. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 • 18 ust.. 1 lit.. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
 • wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust.. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie, z siedzibą przy ulicy Okrzei 11
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  tel. 47 8133 210 – e-mail: iod.krasnystaw@lu.policja.gov.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych: rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

       4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby. rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2018
Data modyfikacji : 20.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz Jednoosobowe Stanowisko Do Spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
do góry