Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Wydział Prewencji:

Zespół Dyżurnych:

 • Książka doprowadzeń osób.
 • Książka wydania broni.
 • Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku.
 • Rejestr badań prowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Książka przebiegu służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia.
 • Książka doprowadzeń osób.
 • Książka nadzoru nad bronią palną.
 • Dziennik telefonogramów wchodzących.
 • Książka ewidencji przepustek jednorazowych.
 • Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
 • Książka badań policjantów i pracowników cywilnych Policji przed pobraniem pojazdu służbowego.
 • Rejestr mandatów karnych kredytowanych Zespołu Dzielnicowych KPP Krasnystaw.
 • Rejestr mandatów karnych kredytowanych ZPI KPP Krasnystaw.
 • Rejestr mandatów karnych gotówkowych Zespołu Dzielnicowych  Kpp Krasnystaw.
 • Rejestr mandatów karnych gotówkowych ZPI KPP Krasnystaw.
 • Dziennik podawczy Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji.
 • Rejestr badań analizatorem wydechu.
 • Rejestr osób pozbawionych wolności przebywających na przepustkach zgłaszających się do KPP Krasnystaw.
 • Książka nadzoru nad służbą.
 • Książka ewidencji kluczy.
 • Rejestr przestępstw i wykroczeń ujawnionych za pomocą monitoringu wizyjnego na terenie Krasnegostawu.
 • Rejestr badań analizatorem wydechu.
 • Dziennik telefonogramów wchodzących.
 • Książka wydarzeń ZD WP KPP Krasnystaw.
 • Rejestr interwencji Policji ZD WP KPP Krasnystaw.
 • Zeszyt wydawania Ceduł.
 • Rejestr pobierania kart FLOTA.
 • Rejestr rozmów radiowych i telefonicznych KPP w Krasnymstawie.
 • Zeszyt narad służbowych i szkoleń.
 • Rejestr ewidencji pakietów do pobierania próbek krwi.
 • Rejestr dozoru Policji.

 

Zespół do spraw Wykroczeń i Organizacji służby:

 • Książka kontroli spraw przydzielonych policjantom WP KPP Krasnystaw.
 • Dziennik pracy administratora SUŁTelP.
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
 • Rejestr nakazów doprowadzenia realizowanych w KPP Krasnystaw.
 • Rejestr spotkań/ konsultacji/ debat/ działań profilaktycznych prowadzonych przez KPP Krasnystaw.
 • Rejestr wokand.
 • Wykaz czynności profilaktycznych w sprawach małoletnich.
 • Rejestr niebieskich kart.

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

 • Dziennik Stanowiska Komputerowego Systemu opracowania dokumentów niejawnych.
 • Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego.
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. BC.
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek.
 • Dokumentacja do PBE oraz SWP systemu ODN.
 • Dziennik stanowiska komputerowego systemu opracowania dokumentów niejawnych.
 • Dziennik korespondencji jawnej pionu.
 • rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 • Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Dziennik korespondencyjny.
 • Rejestr kart magnetycznych uprawniających do wjazdu na teren KWP w Lublinie.
 • Dziennik stanowiska komputerowego systemu opracowania dokumentów niejawnych.
 • Rejestr meldunków informacyjnych oraz zapytań do Systemu Informacji Operacyjnych.
 • Dziennik stanowiska komputerowego Systemu Informacji Operacyjnych.
 • Dziennik stanowiska ODN.
 • Dziennik wejść do pomieszczenia SUŁTelP.
 • Dziennik pracy administratora/ inspektora BTI.
 • Książka stanowiska abonenckiego SUŁTelP.
 • Książka ewidencji wydanych identyfikatorów KPP Krasnystaw.
 • Książka ewidencji przepustek jednorazowych KPP Krasnystaw.
 • Dziennik pracy Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego PSI/ KCIK.
 • Dziennik pracy administratora PSI/ KCIK.
 • Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniach ze stanowiskiem dostępowym systemu niejawnego ODN i ODN2.
 • Ewidencja Naruszenia Bezpieczeństwa Systemu Niejawnego na stanowiskach (w punktach dostępowych PSI, KCIK).
 • Dziennik pracy inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego ODN/ ODN2.
 • Rejestr udostępnień poa resort akt ze składnicy akt.
 • Rejestr spisów akt przekazanych do IPN i innych jednostek Policji, Prokuratury.
 • Rejestr pobierania kluczy do składnicy akt.
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej  „B” i „BC”.
 • Dziennik pracy administratora PSTDN.
 • Dziennik pracy inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego PSTDN.
 • Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu węzłą systemu niejawnego PSTDN.
 • Dziennik pracy administratora SNP.
 • Dziennik pracy inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego SNP.
 • Dziennik stanowiska komputerowego- system niejawny Policji SNP- WK.
 • Dziennik stanowiska komputerowego- system niejawny Policji SNP- OIN.
 • Rejestr akt zagubionych.

Zespół Wspomagający:

 • Rejestr wydanych zezwoleń do prowadzenia pojazdów służbowych,
 • Książka magazynowa materiałów pędnych, smarów,
 • Książka druków ścisłego zarachowania,
 • Ewidencja ilościowo-wartościowa sprzętu MPiS,
 • Ewidencja ilościowo-wartościowa sprzętu warsztatowego,
 • Rejestr zleceń, obsługi, napraw pojazdów służbowych,
 • Rejestr postępowań szkodowych,
 • Księga druków ścisłego zarachowania,
 • Ewidencja opału,
 • Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej,
 • Rejestr dokumentów księgowych – podręczny rejestr faktur, rachunków, not księgowych, list wypłat dodatkowych należności,
 • Rejestr postępowań o szacunkowej wartości, poniżej wartości progowej zobowiązującej dostosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Ewidencja ilościowa sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego, biurowego, mundurowego, żywnościowego, medycznego, sportowego, kulturalno-oświatowego, techniki policyjnej w użytkowaniu,
 • Ewidencja liczników ( wody, gazu, energii elektrycznej, ścieków ),
 • Książka ewidencji sprzętu przyjętego do naprawy, kalibracji, legalizacji i wzorcowania,
 • Książki obiektów budowlanych,
 • Rejestr decyzji o przyznaniu pomocy finansowej,
 • Rejestr decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego,
 • Rejestr decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • Ewidencja ogólna mandatów karnych,
 • Ewidencja szczegółowa mandatów karnych,
 • Ewidencja darowizn i środków WFWP,
 • Książka kasowa- gospodarka mandatowa,
 • Rejestr obciążeń za przekroczenie limitu abonamentu za telefon komórkowy,
 • Rejestr nawiązek wymierzonych wyrokami nakazowymi,
 • Rejestr udzielonych pomocy- asyst komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,
 • Ewidencja wystawionych wezwań do zapłaty,
 •  Rejestr wydanych decyzji w sprawie szkód zaistniałych w KPP w Krasnymstawie,
 • Księga ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego,
 • Skorowidz numerów rejestracyjnych,
 • Książka ewidencji wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego,
 • Rejestr rozliczeń kwitariuszy przychodowych.
 • Dziennik korespondencji Sekretariatu.
 • Dziennik podawczy,
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • Dziennik przepisów KGP, KWP, KPP, MSWiA
 • Ewidencja przyjęć interesantów,
 • Rejestr teczek,
 • Księga druków ścisłego zarachowania.
 • Dziennik telefonogramów wychodzących.

Wydział Kryminalny:

Zespół Dochodzeniowo- Śledczy:

 • Książki doręczeń przesyłek miejscowych.
 • Książki z narad i odpraw.
 • Książka depozyt broni (kontroli broni).
 • Rejestr spraw przydzielonych do realizacji funkcjonariuszom Zespołu Dochodzeniowo- Śledczego.
 • Rejestr spraw przydzielonych do realizacji funkcjonariuszom ZOR.
 • Dziennik szkolenia dla I grupy szkoleniowej.
 • Rejestr notatników służbowych.

Zespół Techniki Kryminalistycznej:

 • Rejestr wyjazdów.
 • Rejestr zdjęć sygnalitycznych, kart daktyloskopijnych, pobrań Genom.

 

Wydział Ruchu Drogowego

 • Rejestr sprawdzeń ilości punktów karnych w ruchu drogowym,
 • Rejestr mandatów karnych kredytowanych,
 • Rejestr mandatów karnych gotówkowych,
 • Rejestr imiennych wezwań dla policjantów,
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu trzeźwości,
 • Książki pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych radarowych  mierników prędkości,
 • Ewidencja pracy wideorejestratora,
 • Rejestr zatrzymanych praw jazdy,
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 • Rejestr materiałów video przechowywanych oraz zabezpieczonych dla celów dowodowych KPP w Krasnymstawie
 • Rejestr wypadków i kolizji drogowych w KPP Krasnystaw.
 • Rejestr wyników osiągniętych w służbie w ramach centr. koordynacyjnych na drodze K-17.
 • Rejestr pobrania Terminala Płatniczego.
 • Rejestr zabezpieczenia lub zniszczenia materiału WRD KPP Krasnystaw- Alfa Romeo.

Zespół Kadr i Szkolenia

 • Ewidencja rozkazów organizacyjnych wydanych przez Komendanta,
 • Ewidencja rozkazów personalnych wydanych przez Komendanta,
 • Rejestr wydawanych legitymacji pracownikom Policji,
 • Rejestr ewidencji imiennych wezwań dla policjantów,
 • Rejestr postanowień,
 • Ewidencja pieczęci i stempli komórek organizacyjnych,
 • Lista obecności kierowników komórek organizacyjnych KPP w Krasnymstawie i pracowników Komendy,
 • Rejestr wystawionych zaświadczeń o zatrudnieniu, zarobkach,
 • Ewidencja przewinień.
 • Ewidencja zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz członków ich rodzin.

 

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Łączności i Informatyki

 

 • Rejestr sprawdzeń.
 • Dziennik czynności administracyjnych i kontrolnych wykonywanych na stanowiskach dostępowych.
 • Dziennik czynności administracyjnych i kontrolnych wykonywanych na stanowiskach dostępowych- SPBD.

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli

 

 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr listów i anonimów.
 • Rejestr czynności wyjaśniających.

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw BHP

 

 • Rejestr szkolenia wstępnego BHP  i P.POŻ,
 • Rejestr skierowań na badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne, specjalistyczne oraz szczepienia ochronne.
 • Rejestr szkoleń okresowych BHP, P.POŻ,
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy,
 • Rejestr wypadków pozostających w związku ze służbą w Policji,
 • Rejestr wypadków przy pracy,
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby,
 • Rejestr badań profilaktycznych oraz szczepień ochronnych,
 • Rejestr czynników rakotwórczych i mutagennych,
 • Rejestr szkoleń zawodowych,
 • Rejestr skierowań do WKL MSW,
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr urlopów wypoczynkowych.
 • Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych
 • Rejestr faktur za badania profilaktyczne

 

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2009
Data modyfikacji : 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba modyfikująca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
do góry