Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

 
Zasób archiwalny
 
Składnica Akt Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO powstały w latach 1955-1990 oraz dokumenty wytworzone po roku 1990.
 
Udostępnienie akt może nastąpić do celów:
 
- służbowych,
- naukowo-badawczych,
- publicystycznych i innych.
 
 
Tryb udostępniania dokumentów
 
Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:
Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
ulica Narutowicza 73, 20- 019   Lublin
 
 
Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, oraz adres do korespondencji jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
 • określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia, 
 • cel dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).
Do zgłoszenia załącza się upoważnienie dla osoby, o której mowa w punkcie 1 i 2 oraz zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych.

Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt resortu spraw wewnętrznych i administracji mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.
 
Zgodę na udostępnienie akt przechowywanych we wszystkich archiwach resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje osobom prawnym i fizycznym dla celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź osoby przez niego upoważnione. Zgodę na udostępnienie akt archiwalnych sprzed lat trzydziestu wydaje Komendant Główny Policji jeżeli nie zawierają one wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową bądź zawierały taką tajemnicę, lecz obecnie nie wymagają ochrony przewidzianej przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010roku o ochronie informacji niejawnych, a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, a ich ujawnienie  nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Składnica akt, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 
Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika archiwum.
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:
 •  ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
  (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 217);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dziennik Ustaw numer 196, Dziennik Ustaw pozycja 1161);
 • zarządzenie numer 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.09.2017 roku  w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane (Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pozycja 59);
 • zarządzenie numer 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dziennik Urzędowy Komendanta Głównego Policji numer 16, pozycja 95);
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych;
 •  Ustawa z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

ulica Okrzei 11, 22-300 Krasnystaw

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2009
Data modyfikacji : 23.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba modyfikująca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
do góry