Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym:
 
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
ulica Okrzei 11
22-300 Krasnystaw
 
adres e-mail: kppkrasnystaw@lu.policja.gov.pl
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z przykładowego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 
 
przykładowy wzór wniosku
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 roku (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 roku. (sygnatura II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Numer 112, pozycja 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej artykuł 1 ustęp 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dziennik Ustaw Numer 62, pozycja 718 ze zmianiami). W tej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2009
Data modyfikacji : 20.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Jolanta Babicz
do góry